Новини
Світловодська

Визначення обсягу робіт до стратегічної екологічної оцінки проекту “Внесення змін до Генерального плану міста Світловодська”

До уваги фізичних та юридичних осіб!

На виконання статті 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статей 10, 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", та рішення Світловодської міської ради від 23.01.2020 р. №1908, з метою отримання та врахування зауважень та пропозицій виконавчий комітет міської ради доводить до вашого відома проект "Визначення обсягу робіт до стратегічної екологічної оцінки проекту "Внесення змін до Генерального плану міста Світловодська".

Зауваження та пропозиції просимо надавати до відділу архітектури та містобудування апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради протягом 15-ти днів з дати опублікування даної інформації. 

    

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ РОБІТ ДО СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
проекту "Внесення змін до Генерального плану міста Світловодська".

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план (внесення змін до генерального плану) міста Світловодська є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території міста, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
Генеральний план (внесення змін до генерального плану) розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.
Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану (внесення змін до генерального плану) мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”; ДСП 173 – 96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів", а також широкому колу інших державних будівельних норм та державних стандартів України.
Генеральний план (внесення змін до генерального плану) визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.
Проект "Внесення змін до генерального плану міста" розроблявся на виконання Рішення Світловодської міської ради.
Проект «Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ" розроблявся у розвиток рішень «Генеральної схеми планування території України», «Схеми планування території Кіровоградської області» (ДП «ДІПРОМІСТО», Київ, 2011 р.), діючого Генерального плану м. Світловодська. У свою чергу рішення даного проекту є основою для подальшого розроблення «Плану зонування території міста», та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.
При розроблені проекту враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку; наявна чинна проектна документація; спеціалізовані схеми, проекти і програми, що діють в населеному пункту, в тому числі:

- Цілі сталого розвитку: Світловодськ – 2019, "Регіональна доповідь";
- Стратегія розвитку Кіровоградської області;
- Формування екологічної мережі Кіровоградської області;
- Питна вода м. Світловодська;
- Стратегія поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату;
- Екологічний паспорт м. Світловодська;
- Регіональна доповідь про стан охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області;

- Діючий генеральний план м. Світловодськ

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
Містобудівна документація «Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ» передбачає формування проектних рішень відповідно Завдання на розроблення. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території міста. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.
«Внесення змін до генерального плану м.Світловодськ» визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Проект обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу. Проектні рішення планувальної організації обумовлюються в тому числі Завданням на розроблення проекту, державними інтересами. Одночасно містобудівна документація не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі послідуючого розроблення «Плану зонування території території міста».
Таким чином проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території міста.
Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних ресурсів та розвиток зеленого господарства міста; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць; наявність порушених ділянок, в тому числі, що зазнали техногенного впливу внаслідок господарської діяльності.
Цілями охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень є: зменшення техногенного навантаження на геологічне та ґрунтове середовище; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів, розвитку рекреаційної діяльності.
До сфери охоплення СЕО проекту відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.
Стратегічна екологічна оцінка проекту «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ» здійснюється для території, яка визначається проектною межею міста.
Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:
1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Кіровоградській області;
2. Статистичний щорічник Кіровоградської області;
3. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту Генерального плану ( внесення змін до Генерального плану):
 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;
 Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;
 Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №325/95-ВР (із змінами);
 Закон України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 28.12.1998 р. №2349;
 Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);
 Закон України "Про охорону атмосферного повітря";
 Закон України "Про відходи";
 Закон України "Про екологічну мережу України";
 Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
4. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
5.Інші доступні джерела інформації.

Ймовірні наслідки:

1. для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
«Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ» є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.
Реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища: як грунти, ландшафт, повітря, поверхневі води, об’єкти природно-заповідного фонду, стан здоров'я населення.
Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ» передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), так і на комплексні умови території, а також на здоров’я населення.

2. для територій з природоохоронним статусом.
На території міста наявні складові елементи Регіональної схеми формування екологічної мережі Кіровоградської області.
В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки проекту «Внесення змін до генерального плану м.Світловодськ» буде виконано оцінку відповідності проектних рішень вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотримання режиму господарського використання природоохоронних територій, визначених проектом Регіональної схеми формування екологічної мережі Кіровоградської області.

3. транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
Зважаючи на географічне положення міста Світловодська, його промисловий потенціал, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ не буде затверджено.
Зважаючи на комплексність рішень проекту, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури міста, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.
Загальною альтернативою проекту «Внесення змін до генерального плану міста Світловодська», рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення.
З огляду на стратегічний характер такого виду документації як Генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ».
Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ» загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища проживання.
Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників.
Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших містах України, у першу чергу щодо:
- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі міста з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників; формування зелених насаджень спеціального призначення, розвиток рекреаційної діяльності.;
- пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення території населеного пункту;
- пропозиції щодо необхідності реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання, водовідведення шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.
Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення загальних негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” і складається з наступних розділів:
1. Зміст та основні цілі «Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ», його зв’язок з іншими документами державного планування;
2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
4. Екологічні проблеми, у тому числі загальні ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються «Внесення змін до генерального плану м.Світловодськ»;
5. Зобов’язання (вимоги) у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та інших рівнях, що стосуються генерального плану, а також шляхи врахування таких зобов’язань (вимог) під час підготовки документа державного планування;
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста Світловодська ( Внесення змін…).
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ» для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10. Розраховане на широку аудиторію резюме нетехнічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ». Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.
Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою «Внесення змін до генерального плану м. Світловодськ».

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту "Внесення змін до генерального плану міста Світловодськ" подаються до: відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Світловодської міської ради.
Відповідальна особа начальник відділу - головний архітектор Батяшов Сергій Олексійович
контактні дані: arch_ser@i.ua.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.