Інформація
Світловодська

1559-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету Світловодської
міської ради
від 20.01.2020 р.
№7

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську комісію з житлових питань

І. Загальні положення

1.1. Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Світловодської міської ради (надалі за текстом - комісія) створена відповідно до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, що затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської спілки професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470.

1.2. Персональний та кількісний склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради.
До складу комісії входять: голова комісії, заступник голови комісії, секретар комісії та члени комісії.

1.3.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Житловим кодексом Української РСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР та Української республіканської спілки професійних спілок 11 грудня 1984 року № 470, Примірним положенням про користування гуртожитками.

ІІ. Завдання та функції комісії

2.1. Основними завданнями комісії є розгляд питань обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіл і надання жилих приміщень в будинках та гуртожитках житлового фонду територіальної громади м. Світловодська, розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, з житлових питань.
2.2. Відповідно до завдань комісія здійснює такі функції:
2.2.1. розглядає питання щодо взяття громадян на облік за місцем проживання і місцем роботи, та зняття з обліку;
2.2.2. розглядає питання щодо включення та виключення із списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень;
2.2.3. розглядає питання щодо віднесення квартир до числа службових, виключення із числа службових та надання службового жилого приміщення;
2.2.4. розглядає питання щодо переоформлення особового рахунку та реєстрації членів сім’ї в кімнатах гуртожитків, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Світловодська;
2.2.5. розглядає питання щодо надання орденів мешканцям житлових будинків та гуртожитків, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Світловодська;
2.2.6. розглядає питання щодо житлово-будівельних кооперативів, які знаходяться на території міста Світловодська;
2.2.7. перевіряє житлові умови громадян і про результати перевірки складає акт.

ІІІ. Організація роботи комісії

3.1.Комісія здійснює свою роботу постійно, на плановій основі.
3.2. Засідання комісії є основною формою її роботи і скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на місяць і відбуваються у дні, визначені головою комісії.
3.3. Засідання комісії є повноважним за умови присутності на ньому не менше половини членів комісії від її загального складу.
3.4. Проведення засідання комісії здійснюється головою комісії, а за його відсутності – заступником голови комісії або, за дорученням голови комісії, одним із членів комісії. Матеріали, що надані на розгляд комісії, доповідає начальник відділу з питань житла та ОСББ Світловодської міської ради.
3.5. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії, що беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
3.6. Протокол засідання комісії не пізніш ніж через три дні з дня його проведення повинен бути складений секретарем комісії і підписаний секретарем комісії та головою комісії або особою, яка його заміщує.
3.7. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд комісії здійснюється відділом з питань житла та ОСББ Світловодського міськвиконкому.
3.8. Документи з розглянутих на засіданні комісії питань зберігаються у відділі з питань житла та ОСББ Світловодського міськвиконкому.
3.9. Комісію очолює голова комісії. У разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник.
3.10. Голова комісії:
- здійснює керівництво діяльністю комісії, веде засідання;
- дає доручення членам комісії;
- представляє комісію у відносинах з громадськими організаціями, депутатами ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами;
- головує на засіданнях комісії;
- підписує протоколи засідань комісії.
3.11. Секретар комісії:
- оформляє протоколи засідань комісії, інші документи комісії;
- готує та підписує протоколи засідань комісії.
3.12. Члени комісії мають право:
- вносити пропозиції про розгляд на засіданні комісії будь-якого питання, що належить до повноважень комісії;
- брати участь в обговоренні питань, що винесені на розгляд комісії;
- у разі незгоди з прийнятим рішенням викласти свою окрему думку, яка додається до рішення комісії.
3.13. У засіданні комісії при необхідності беруть участь запрошені представники організацій, громадяни, які є заявниками чи особами, що зацікавлені у вирішенні винесеного на розгляд комісії питання.
Участь у роботі комісії осіб, які заміщують членів комісії, не допускається, право голосу іншим особам не передається.
3.14. З метою забезпечення якісного розгляду питань на засіданнях комісії до участі у своїй роботі комісія може залучати представників громадськості, спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій.
3.15. За результатами розгляду питань комісія ухвалює рішення у формі пропозиції. Рішення комісії мають рекомендаційний характер при підготовці проектів рішень виконавчого комітету Світловодської міської ради.
3.16. Положення про комісію затверджується рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Керуючий справами